PRESIDENT Mr. Sergey BUBKA

LOGO_KOKSHmod-59130


UKRAINE
SECRETARY GENERAL  
ADDRESS 39-41, Khoryva st. 04071, Kiev
TEL. +38044 3791279
WEB SITE www.noc-ukr.org
E-mail info@noc-ukr.org

f-olyf-bakuf-eyoff-tbif-riof-pyelogo crf-nanf-lille